Inserte nga Debati Publik mbi Ligjin për të Punësuarit në Sektorin Publik dhe Ligjin për Nëpunësit Administrativ

Shkup, 31 tetor 2022