Njoftim për ekspertët: Evaluimi ekstern i Kontratës së Grantit të Komisionit Evropian (EC Grant Contract IPA/2019/405-139)

Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA), publikon thirrje adresuar ekspertëve ose kompanive konsultuese, për të implementuar evaluimin ekstern të aktiviteteve të ReSPA-së, të implementuara në suaza të Kontratës së Grantit të Komisionit Evropian IPA/2019/405-139.

Informacione më të detajuara, në linkun në vijim:
https://www.respaweb.eu/91/experts

Afati i fundit për të aplikuar është data 16 dhjetor 2022.