Fjala e ministrit Aliti për punën e bërë në vitin e kaluar

Shkup, 31 dhjetor 2022

Të nderuar,

Më lejoni që në fund të vitit të bëj një lloj retrospektivë të elementeve kyçe për të cilat kemi punuar vitin e kaluar dhe që do të jenë prezantimi dhe baza për shtytje në vitin e ardhshëm 2023.

Një vit pas emërimit tim si Ministër për Shoqërinë Informatike dhe Administratën, ndaj pikëpamjet, perceptimin dhe analizën time për punën e bërë.

Praktikimi i vlerave operative si integriteti, besnikëria dhe ndershmëria dhe i udhëhequr nga vlerat instrumentale, besoj se transparenca, përgjegjshmëria dhe lufta kundër korrupsionit do të jenë një veçori e dallueshme e veprimeve të mia në vitin e kaluar. Përkushtimi në punë në korrelacion me erudicionin e spikatur mundësoi veprime sinergjike dhe realizimin e qëllimeve të përbashkëta, kompatibile me qëllimet strategjike të shtetit. Prandaj besoj se integriteti, përkatësisht cilësia e veprimit që kam treguar, e cila është në përputhje me vlerat dhe normat morale përgjithësisht të pranuara dhe në favor të interesit publik, është sinonimi i luftës kundër korrupsionit. Në këtë betejë, vajtimi nuk ishte një opsion, dhe kompetenca mundësonin trajtimin e drejtpërdrejtë të anomisë. Duke u nisur nga sintagma se nuk kam të drejtë për letrat që besoj se duhet të më jepen, por që kam obligimin të luaj sa më mirë me ato letra që më janë shpërndarë, e nisa duke identifikuar problemet në niveli makro, meso dhe mikro për të gjetur zgjidhje adekuate për to. Kjo nënkuptonte propozimin e një strukture të re organizative ku rolin kryesor dhe të dukshëm do ta kenë format organizative dhe vendet e punës përmes të cilave krijohen dhe analizohen politikat. Në përputhje me të edhe forcimi i kapaciteteve profesionale të ministrisë. Fokusi im ishte në të kuptuarit e nevojave reale të MSHIA-s, pra qëllimeve strategjike si dhe aktiviteteve të planifikuara aktuale dhe operacionale. Ky ishte një vit ku fokusi u vendos në koordinim më të mirë të brendshëm, përmes kolegiumeve të rregullta, koordinimit sektorial dhe takimeve të punës. Viti i kaluar u fokusua në ofrimin e kushteve që MSHIA-ja të jetë në gjendje t'i përgjigjet sfidave që lidhen me transformimin, avancimin, rritjen dhe zhvillimin bazuar në arritjet teknologjike, tendencat dhe praktikat. Për t'iu përgjigjur një detyre kaq serioze dhe të përgjegjshme, fokusi im ishte aplikimi i një qasjeje holistike përmes krijimit të një organizimi të përshtatshëm dhe sistematizimit të vendeve të punës në ministri të nevojshme për realizimin e kompetencave dhe prioriteteve strategjike, përmirësimin e efikasitetit, optimizimi i proceseve, vlerësimi hapësirave të nevojshme , financiare dhe njerëzore dhe eliminimi i funksioneve jo thelbësore. Ajo që e konsiderova si prerogativë është balancimi i rregullimit strukturor me funksionet që kryhen, si dhe mundësimi i procesit të krijimit të një kulture organizative mbështetëse në ministri. Unë e konsideroj se baza e veprimeve të mia ishte, shfrytëzimi i kujtesës institucionale të ndërmarrjes, vendosjen e duhur dhe vendosjen funksionale që lidhet me vlerësimin e duhur të mundit të investuar, erudicionit dhe rezultateve të arritura. Jam shumë i bindur se nëpërmjet praktikës së lidershipit transformues dhe fuqisë referuese, ne arritëm të përballemi me sfidat që krijuan një kosto oportune në të gjithë sistemin e veprimit dhe në të njëjtën kohë iniciuam entropinë organizative që ishte diametralisht e kundërt me qasjen tonë pragmatike që ne e aplikojmë. Interesi dhe premisa ime gjatë veprimit ishte respekti dhe vlerësimi i duhur i të punësuarve. Në përputhje me të, krijimi i sistemit të unifikuar të monitorimit, matjes dhe vlerësimit të performancës dhe efekteve të punës të të punsuarve ishte synimi im në veprim. Në këtë mënyrë i qasemi edhe vlerësimit të duhur, por edhe përmirësimit të cilësisë së performancës, duke krijuar sistem të vlerësimit të të punësuarve në nivel individual ose ekipor. Është në interes të vlerësimit të punës, kompetencave dhe orientimit që arrijnë rezultate. Ky ishte viti kur, përmes një procesi disonance konjitive, qasjet konvergjente fituan njohje në MSHIA ndërsa konformizmi dhe mediokriteti u sulmuan seriozisht.  Për funksionimin normal dhe krijimin e kushteve për shtytje, propozimi im ishte një përcaktim i qartë i funksioneve që kryhen në ministri. Në këtë mënyrë do të sigurohet cilësi në realizimin e funksioneve, në arritjen e qëllimeve, por do të mundësohet edhe zhvillimi i të punsuarve dhe fitimi i kompetencave të përshtatshme për detyrat e tyre të punës. Si ndjekës i teorisë së motivimit të Herzbergut, kam konsideruar dhe vepruar në drejtim të tejkalimit të sfidave duke siguruar faktorët bazë të higjienës, para së gjithash duke iu referuar pajisjeve teknike dhe kushteve për të punësuarit, të cilat janë prerogativë për funksionimin normal të tyre, sigurinë dhe shëndetin në punë dhe kryerjen e operacioneve jashtëzakonisht rraskapitëse, të cilat në të njëjtën kohë kërkojnë kompetencë, këmbëngulje, sakrificë dhe përkushtim në mënyrë që për të realizuar ato operacione komplekse

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës e shënoi këtë vit me disa arritje thelbësore me vlerë në rritje në procese të ndryshme.

Në fushën e digjitalizimit kemi bërë hapa të mëdhenj duke krijuar dy strategjitë më të rëndësishme në këtë fushë, dmth.

•Strategjinë Nacionale për Siguri Kibernetike 2023-2026

•Strategjinë Nacionale të TIK-ut 2023-2027

•Ndërkohë jemi në fazën përfundimtare të përditësimit të Ligjit për sigurinë e rrjeteve dhe sistemeve të informacionit.

•Kemi identifikuar 8 sektorë të infrastrukturës kritike të informacionit.

•Paralelisht me këtë, kemi bërë propozim masa për të zvogëluar gjasat e një sulmi kibernetik.

•Në bashkëpunim me Ministrin e arsimit dhe shkencës dhe ITU (International Telecommunication Union) kemi filluar iniciativën e projektit “child online protection”, që paraqet një projekt të rëndësishëm në forcimin e sigurisë së fëmijëve në internet në nivel nacional.

Në drejtim të avancimit të platformave digjitale, mund të theksoj se:

•Në platformën “Open Data”  janë të publikuara rreth  580 sete të dhënash, 180 nga të cilat janë publikuar dhe azhuruar gjatë këtij viti.

•Ndërkaq në platformën e interoperability janë nënshkruar marrëveshje me 27 institucione të reja, gjë që e bënë më premtuese ndërveprimin e institucioneve dhe bashkëpunimin efikas mes tyre.

•Sa i përket shërbimeve digjitale, numri i shërbimeve digjitale në Platformën Nacionale të Shërbimeve ka arritur në 226 shërbime, (ku vetëm gjatë këtij viti kemi arritur të shtojmë rreth 44 shërbime të reja)

•vlen të përmendim se gjatë këtij viti janë digjitalizuar shërbime të rëndësishme si shërbimet për pasaportë, letërnjoftim, leje të vozitjes etj.

•Numri i regjistruesve në uslugi.gov.mk ka arritur ne 87,388,( respektivisht rreth 24,742 shfrytëzues të rinj vetëm gjatë këtij viti.)

•Kemi mundësuar trajnim falas për nëpunësit administrativ dhe qytetarët mbi "Higjienën Kibernetike"

• Poashtu, me mbështetje të misionit të OSBE-së dhe në bashkëpunim me qeverinë, kemi zhvilluar një kurs elektronik që synon forcimin e kompetencës ndërkulturore dhe menaxhimin e diversitetit në institucionet publike - Publikimi i Kursit të Interkulturalizmit në platformën LMS (Learning Management System) për trajnime online.

•Gjithashtu MSHIA mori pjesë në Grupin e Hapur Punues për Sigurinë dhe Përdorimin e Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit (OEWG) i themeluar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së. Me këtë rast Maqedonia e Veriut, në përputhje me BE-në dhe shtetet e saj anëtare, iu përmbajt komenteve dhe propozimeve të ndarë nga shtetet anëtare dhe dha pëlqimin për miratimin e versionit përfundimtar të Rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme mbi raportin vjetor të progresit.

•Së fundmi, kemi siguruar pjesëmarrje në programin dhe organizatën Digital Europe, i cili paraqet një program tejet të rëndësishëm të financuar nga BE-ja i fokusuar në afrimin e teknologjisë digjitale deri te bizneset, qytetarët dhe administrata publike.

Në fushën e administratës publike

Arritëm të finalizojmë disa ligje që janë thelbi i funksionimit efikas të administratës shtetërore dhe janë edhe katalizator i proceseve të nisura:

•Ligjin për Nëpunësit Administrativ dhe Ligjin për të Punësuarit në Sektor publik; versionet e reja të të cilave janë publikuar ne ENER në shtator të vitit 2022, e që mundësojnë depolitizimin e administratës, sistem meritor të punësimit dhe vlerësimit, përfaqësim të drejtë dhe adekuat dhe profesionalizëm të administratës.

•Gjithashtu, jemi në fazën përfundimtare të draftimit të Ligjit për Top Management-  i cili paraqet një ligj që poashtu siguron profesionalizëm dhe rrit përgjegjësinë e institucioneve në vendimmarrje.

•Kemi arritur të përfundojmë Strategjinë e Re për Reforma në Administratë Publike (2023-2030),

•Ndërsa gjatë këtij viti kemi filluar me Pilotimin e projektit për Riorganizim Shtetëror në tre ministri, gjegjësisht në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Bujqësisë dhe duke besuar në përfitimet e këtij procesi, besojmë se deri në vitin 2024 gjitha ministritë do të fillojnë me riorganizimin.

•Jemi të lumtur që me iniciativën  tonë, përgatitëm draft versionin e Ligjit për Paga dhe për herë të parë në shtet u përcaktua koncepti i këtij ligji në seancë qeveritare. Ky ligj paraqet një ligj esencial dhe të pashmangshëm për të rregulluar pagat e të punësuarve në sektor publik, përfshinë shoqëritë aksionare dhe përkundër kompleksitetit të tij përpjekjet tona vazhdojnë edhe në vitin e ardhshëm për të përfunduar të njëjtin.

Në fushën e medias, e cila është një nga politikat tona më të ndjeshme,

• Kemi formuar grup punues me ekspertë të emëruar nga Delegacioni i BE-së në Shkup për të harmonizuar Ligjin për Media dhe Ligjin për Shërbimet Mediatike Audio dhe Audio-Vizuale.

• Në ndërkohë, arritëm të vazhdojmë me një nga projektet më të rëndësishme në këtë fushë – që është Evropa Kreative.

•Jashtë këtyre Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës në bashkëpunim me Ministrinë e Diasporës ka arritur të realizoj me sukses fillimin e projektit “Qendra për Diasporën”, një projekt i cili mundëson lidhjen e qytetarëve tanë në diasporë me institucione, duke siguruar zbatim dhe lehtësim të të drejtave dhe procedurave të tyre.

•Ndërkaq në suaza të punës sonë të Brendshme dhe operative mund të theksoj që kemi realizuar me sukses 100% të Planit vjetor për punësime dhe avancime.

Këto janë disa nga gurët që kemi hedhur në ndërtimin e një rruge drejt zhvillimit e progresit, rrugë që siguron efikasitet në punën e institucioneve, rrugë që mundëson parandalim të korrupsionit, rrugë që siguron vlera më të larta demokratike, siguron mirëqenie dhe jetë dinjitoze për qytetarët dhe premton integrimin në Bashkimin Evropian.

Viti 2023, presim të jetë një vit që do të vihen në zbatim gjitha forcat dhe kapacitetet, në drejtim të përmbushjes së synimeve dhe proceseve që do të reflektojnë pozitivisht për qytetarët.

Ndaj me shpresë që viti 2023 të jetë një vit i sukseseve tona të përbashkëta, një vit i hapave madhor e ndryshimeve historike, Gëzuar Krishtlindjet dhe Vitin e Ri. Gëzuar Vitin e Ri 2023.

FJALA E MINISTRIT ALITI PËR PUNËN E BËRË NË VITIN E KALUAR