Shpërndaje:

TRAJNIME

INFORMACIONE
DOKUMENTE
MIKROMËSIMI KnowledgePulse
WEB PORTALI PËR e-TRAJNIMET
TRAJNIME TË REALIZUARA

Akademia për aftësim profesional të nëpunësve administrativë

Rr. ,,Jane Sandanski", nr. 61,
Lagjja: Aerodrom, 1000  Shkup,
Republika e Maqedonisë së Veriut