Titujt e librave të përkthyer nga lëmia e teknologjisë informatiko-komunikative

Titujt janë pjesë e projektit qeveritar për "Përkthimi i 500 librave profesional, shkencor dhe teksteve shkollore" prejt të cilave mësohet në univerzitetet më të larta dhe më me renome në SHBA dhe Angli, ndërsa nga lëmia e drejtësisë në Francë dhe Gjermani.

Numri rendor

 

TITULLI ORIGJINAL 

 

1

 

Titulli: DIZAJNIMI I INTERAKSIONIT

Autor: Sharp Roxhers Pris

Titulli origjinal:

-Interaction design

2

 

Titulli: BAZAT PËR GJUHËT E PROGRAMIT

Autor: Xhon C. Miçel

Titulli origjinal: 

-Foundations for programming languages

3

 

Titulli: UNIX MJEDISI I PROGRAMIMIT

Autorë: Brajan V. Kerningan dhe Rob Pike

Titulli origjinal:

-The UNIX programming environment

4

 

Titulli: HYRJE NË ALGORITMET E BIOINFORMATIKËS

Autorë: Nil C. Xhons dhe Pavel A. Pevzner

Titulli origjinal:

-An introduction to bioinformatics algorithms

5

 

Titulli: SIGURIA DHE MBROJTJA E TRAFIKUT TË RRJETIT

Autorë: Simon Garfinkel dhe Xhin Spaford

Titulli origjinal: 

-Web security & commerce

6

 

Titulli: MËSONI PERL

Autorë: Rendal L. Shvarc dhe Tom Finiks

Titulli origjinal:

-Learning Perl

7

 

Titulli: DIZAJNI DIGJITAL

Autorë: Rendal L. Shvarc dhe Tom Finiks

Titulli origjinal: 

-Digital Design

8

 

Titulli: HYRJA NË ROBOTIKË

Autor: Xhon. Xh. Kreg

Titulli origjinal:

-Introduction to robotics

9

 

Titulli: ML PËR PROGRAMUESIT E PUNËS

Autor: Xhon. Xh. Kreg

Titulli origjinal: 

-Ml for the Working programmer

10

 

Titulli: KONCEPTET E GJUHËS SË PROGRAMINIT

Autor: Xhon. C. Miçel

Titulli origjinal: 

-Concepts In programming languages

11

 

Titulli: KONCEPTET BAZË PËR BIOINFORMATIKË

Autorë: Den E. Krejn dhe Majkl Rajmer

Titulli origjinal: 

-Fundamental Concepts of bionformatics

12

 

Titulli: KRIPTOGRAFI PRAKTIKE

Autorë: Nils Ferguson dhe Brus Shnajder

Titulli origjinal: 

-Practical Criptography

13

 

Titulli: GJUHËT E PROGRAMINIT C

Autor: Brajan V. Keringam

Titulli origjinal: 

-The C programming languages

14

 

Titulli: PROGRAMIMI I RRJETIT UNIX

Autor: V.Riçard Stivens

Titulli origjinal: 

-Unix network programming

15

 

Titulli: DIZAJNIMI I SISTEMEVE TË INTEGRUARA

Autor: Piter Mervedel

Titulli origjinal: 

-Embedded System Design

16

 

Titulli: ORGANIZIMI I STRUKTURUAR KOMPJUTERIK

Autor: Endru S. Tabenau

Titulli origjinal: 

-Structured Computer Organization

17

 

Titulli: BËRTHAMA E WEB PROGRAMIMIT

Autor: Marti Holl dhe Lerry Brown

Titulli origjinal:

-Core Web Programming

18

 

Titulli: SISTEMI INFORMATIK I MENAXHMENTIT

Autorë: Xhejn Laudon dhe Kenet Laudon

Titulli origjinal: 

-Management Information Systems

19

 

Titulli: RRJETET KOMPJUTERIKE

Autor: Endru S. Tabenau

Titulli origjinal:

-Computer networks

20

 

Titulli: TË DHËNAT DHE KOMUNIKIMET KOMPJUTERIKE

Autor: Vilijam Stalings

Titulli origjinal:

-Data and Computer Communications

21

 

Titulli: HYRJE NË TEORINË E LLOGARITJES KOMPJUTERIKE

Autor: Majkëll Sipser

Titulli origjinal:

-Introduction to the Theory of Computation

22

 

Titulli: SIGURIA KOMPJUTERIKE

Autor: Diter Golman

Titulli origjinal:

-Computer Security

23

 

Titulli: E-TREGTIA

Autorë: Kenet Laudon dhe Kerol Traver

Titulli origjinal: 

-E-commerce

24

 

Titulli: SISTEMET E BAZËS SË TË DHËNAVE

Autorë: Hektor Garsija-Molina, Xhefri Ulman dhe Xhenifer Vidom

Titulli origjinal:

-Database Systems: The Complete Book

25

 

Titulli: PROBABILITETI I ROBOTIKËS 

Autorë: Sebastijan Trun, Vilfran Burgard dhe Diter Foks 

Titulli origjinal:

-Probabilistic Robotics                                                                                                                                                 

26

 

Titulli: SISTEMET E SHPËRNDARJES: PARIMET DHE PARADIGMAT

 

Autorë: Endru S. Tabenau dhe Martin Ven Stin

Titulli origjinal: Distributed Systems:

-Principles and Paradigms

27

 

Titulli: SI PROGRAMOHET C++                                                                                  Autorë: Pol Dejter dhe Harvi Dejtel

Titulli origjinal:

-C++ How to Program

28

 

Titulli: INTERNETI DHE WEB PROGRAMIMET                                                                                           

Autorë: Pol Dejter dhe Harvi Dejtel

Titulli origjinal:

-Internet and World Wide Web How To Program

29

 

Titulli: SISTEMI PËR MENAZHIMIN ME BAZAT E TË DHËNAVE                                                          

Autorë: Ragu Ramarkishan dhe Johanes Gerke

Titulli origjinal:

-Database Management Systems

30

 

Titulli: INTELIGJENCA ARTIFICIALE – PERIUDHA BASHKËKOHORE

Autorë: Stjuart Rasel dhe Piter Norvig.

Titulli origjinal:

-Artificial Intelligence: A Modern Approach

31

 

Titulli: KRIPTOGRAFIA DHE SIGURIA E RRJETIT

Autor: Viliam Stalings                                                                                          

Titulli origjinal:

-Cryptography and Network Security

32

 

Titulli: 3D GRAFIA KOMPJUTERIKE

Autor:  Alan   Vot                                                                                                                          

Titulli origjinal:

-3D Computer Graphics

33

 

Titulli: SISTEMET OPERATIVE MODERNE

Autor: Endru S. Tenenbaum                                                                                                

Titulli origjinal: 

-Modern Operating Systems