ORGANIZIMI I BRENDSHËM

ОRANOGRAMI
 

KËSHILLTARËT SHTETËRORË:

 • Këshilltar shtetëror i Çështjeve Juridike;
 • Këshilltar shtetëror i Çështjeve Normative dhe Juridike në Sferën e Shoqërisë Informatike;
 • Këshilltar shtetëror i Administratës;
 • Këshilltar shtetëror i Krijimit të Politikave Inkluzive dhe Transparente të Administratës;
 • Këshilltar shtetëror i Teknologjive të Informacionit dhe të Komunikimit;
 • Këshilltar shtetëror i Komunikimeve Elektronike dhe i Politikave Audio dhe Audio-Vizuale;
 • Këshilltar shtetëror i Çështjeve Financiare; dhe
 • Këshiltar shtetëror i Udhëheqjes së Burimeve Njerëzore.

 

SEKTORËT:

 1. Sektori i Administratës
  • Njësia e krijimit dhe e analizës së politikave në sferën e Reformave të Administratës Publike (RAP);
  • Njësia e koordinimit të Strategjisë së Reformave të Administratës Publike (SRAP); dhe
  • Njësia e mbështetjes së zbatimit të Ligjit të Procedurës së Përgjithshme Administrative (LPPA).

 

2. Sektori i Mbështetjes së Institucioneve të Sektorit Publik

 • Njësia e pëlqimit të akteve mbi organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës dhe e planeve vjetore të punësimeve të organeve të administratës shtetërore dhe të pushtetit lokal; dhe
 • Njësia e pëlqimeve të akteve mbi organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës dhe planeve vjetore të punësimeve në institucionet e veprimtarive dhe të ndërmarrjeve publike.

 

3. Sektori i Zhvillimit dhe i Udhëheqjes së Burimeve Njerëzore në Sektorin Publik

 • Njësia e koordinimit dhe e udhëheqjes së burimeve njerëzore; dhe
 • Njësia e Sistemit të Informacionit të Udhëheqjes së Burimeve Njerëzore (SIUBNJ).

 

4. Akademia e Përkryerjes Profesionale të Nëpunësve Administrativë

 • Njësia e krijimit të politikave mbi trajnimet; dhe
 • Njësia e koordinimit dhe e realizimit të trajnimeve.

 

​5. Sektori i Sistemeve të Informacionit dhe të Komunikimit

 • Njësia e menaxhimit të projekteve të TIK-ut;
 • Njësia e mirëmbajtjes teknike dhe operative e sistemeve dhe e infrastrukturës së TIK-ut;
 • Njësia e mirëmbajtjes aplikative të sistemeve të TIK-ut; dhe
 • Njësia e sigurisë së rrjeteve dhe e sistemeve të informacionit.

 

6. Sektori i Mbështetjes dhe i Zhvillimit të Shoqërisë Informatike

 • Njësia e analizave dhe e planifikimit t; shoqërisë informatike;
 • Njësia e standardizimit dhe e certifikimit; dhe
 • Njësia e mbështetjes teknike të MSHIA-së dhe e institucioneve të sektorit publik.

 

7. Sektori i Komunikimeve

 • Njësia e komunikimeve elektronike me teknologjitë informatike; dhe
 • Njësia e politikave Audio-Vizuale.

 

8. Sektori i Çështjeve Normative - Juridike

 • Njësia e Çështjeve normative;
 • Njësia e Çështjeve juridike; dhe
 • Njësia e Koordinimit të Vlerësimit të Ndikimit të Rregullores dhe e Vlerësimit me Notë të Implementimit të Rregullores.

 

9. Sektori i BE Integrimeve dhe i Bashkëpunimit Ndërkombëtar

 • Njësia e BE integrimeve dhe e bashkëpunimit ndërkombëtar; dhe
 • Njësia e IPA-ve.

 

10. Sektori i Çështjeve të Përgjithshme

 • Njësia e punëve në zyrë dhe punëve të arkivimit;
 • Njësia e marrëdhënieve me publikun, e protokollit dhe e përkthimit; dhe
 • Njësia e Çështjeve të Përgjithshme.

 

11. Sektori i Çështjeve Financiare

 • Njësia e Koordinimit Buxhetor; dhe
 • Njësia e Kontrollit Buxhetor.

 

12. Sektori i Prokurimeve Publike

 • Njësia e Përgatitjes dhe e Mbështetjes së Prokurimeve Publike; dhe
 • Njësia e Realizimit të Procedurave të Prokurimeve Publike.

 

Në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe të Administratës funksionojnë edhe tre Njësi jashtë sektorëve:

 • Njësia e Auditimit të Brendshëm;
 • Njësia e Planifikimit Strategjik; dhe
 • Njësia e Udhëheqjes së Burimeve Njerëzore në Ministri.

   

Тabela e të punësuarve në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe të Administratës