ORGANIZIMI I BRENDSHËM

ОRANOGRAMI
 

KËSHILLTARËT SHTETËRORË:

 • Këshilltar shtetëror për çështje normative dhe juridike
 • Këshilltar shtetëror për çështje financiare
 • Këshilltar shtetëror për administratë

SEKTORËT:

 1. Sektori për mbështetje, çështje të përgjithshme dhe juridike
  • Njësia për mbështetje profesionale operative dhe logjistike
  • Njësia për marrëdhënie me publikun
  • Njësia për çështje ligjore
  • Njësia për çështje të përgjithshme dhe
  • Njësia për mbështetje të TI-së
    
 2. Sektori për planifikim strategjik, integrim në BE dhe bashkëpunim ndërkombëtar
  • Njësia për planifikim strategjik, analizë dhe monitorim të politikave
  • Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar 
  • Njësia e IPA-së
    
 3. Sektori për zhvillimin të shoqërisë informatike
  • Njësia për zhvillim dhe promovim të shoqërisë informatike
  • Njësia për e-infrastrukturë dhe TI standarde
  • Njësia për projektet e TIK-ut
  • Njësia për Interoperabilitet (Ndërveprim)
    
 4. Sektori i komunikimeve
  • Njësia për komunikim elektronik me teknologjitë informatike
  • Njësia për politika audio-vizuale
    
 5. Sektori për reforma në administratën publike
  • Njësia për koordinim të RAP-së
  • Njësia për hartim të politikave lidhur me RAP-në
  • Njësia për koordinim dhe mbështetje të sektorit publik
  • Njësia për mbështetjen e implementimit të politikave për menaxhim me burimet njerëzore në administratë
  • Njësia për regjistër dhe mobilitet të të punësuarve në sektorin publik
  • Njësia për dhënien e pëlqimit të akteve të organizimit të brendshëm, sistematizimit dhe planeve vjetore për punësim
 6. Sektori për reformat e rregullores 
  • Njësia e udhëheqjes së procesit të vlerësimit, publikimit dhe monitorimit të rregullores
  • Njësia për tejkalimin e barrierave administrative dhe rregullores më të mirë
 7. Sektori i çështjeve financiare
  • Njësia për koordinim buxhetor
  • Njësia për kontrollim buxhetor
  • Njësia e kontabilitetit dhe pagave 
  • Njësia për furnizim publik
    
 8. Akademia për aftësim profesional të nëpunësve administrativ
  • Njësia e hartimit të politikave dhe përgatitja e programeve për përsosje profesionale. Ruajtja e bazave të çështjeve të të dhënave. Regjistri i mentorëve.
  • Njësia për organizim, koordinim dhe realizimin e aftësive profesionale në klasa dhe nëpërmjet sistemit elektronik për udhëheqjen e trajnimeve.

Në Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administratë funksionojnë edhe dy njësi jashtë sektorëve:

 • Njësia për revizion të brendshëm
 • Njësia për menaxhim me burimet njerëzore

   

Тabela e të punësuarve në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës