POLITIKA E PRIVATËSISË

Kjo politikë e privatësisë ofron informacione të përgjithshme për përpunimin e të dhënave personale që Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës i mbledh përmes faqes në internet mioa.gov.mk.

Mbrojtja e të dhënave personale është prioriteti jonë kryesor. Të dhënat personale përpunohen në përputhje me parimet e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 42/20).

përgjegjësia juaj ështëtë njiheni me këtë politikë të privatësisë dhe politikën e cookie në Uebfaqe

Në këtë faqe Uebfaqe ne dokumentojmë të gjitha informacionet në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale nga ne kur vizitojmë faqen tonë të internetit ose na dërgoni një mesazh duke përdorur formularët tanë të kontaktit

Kontrollues i koleksioneve të të dhënave personale

Kontrolluesi i të dhënave personale është Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës (në tekstin e mëtejmë: MSHIA), me seli në  bul. Shën Qirili dhe Metodi nr.54, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Numër kontakt: +389 (0) 2 3200-870

Faksi: +389 (0) 2 3221-883

e-mail: cabinet@mioa.gov.mk

 

Mënyra e përpunimit të të dhënave personale

MSHIA  mbledh dhe përpunon të dhëna personale të kategorive të mëposhtme të personave dhe në mënyrat si në vijim:

1. Personat që bëjnë një pyetje në lidhje me zbatimin e Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative  në MSHIA përmes mioa.gov.mk.

Kategoritë e të dhënave personale: Është e domosdoshme të jepni email adresën tuaj. Ne mund të mbledhim të dhëna të tjera personale që nuk jane të domosdoshme , dhe ju do t'i paraqisni vullnetarisht në mesazh

Si: Kur plotësoni një formë kontakti për të bërë pyetje në lidhje me zbatimin e Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative

Pse: Përpunimi i e-mail adresës suaj është i nevojshëm në mënyrë që ne t'i përgjigjemi kërkesës suaj, përndryshe pyetja juaj nuk do të  mund të përgjigjet.

Aktivitetet e përpunimit të të dhënave personale që mblidhen duke plotësuar formularin e kontaktit të që gjendet ne uebfaqentë MSHIA-së , kryhet nga punonjësit të caktuar përkryerjen e aktiviteteve në fjalë.

Me kë i ndajmë këto të dhëna personale: MSHIAnuk i ndan këto të dhëna personale me askënd

 

2. Të punësuarit e sektorit publik që raportojnë ngacmime, shantazhe dhe abuzime në vendin e punësgjatë periudhës së zgjedhjeve përmes formës së kontaktit.

Kategoritë e të dhënave personale: Nuk është e detyrueshme të futni të dhëna personale në formularin e kontaktit për raportimin e presionit, shantazhit dhe abuzimit në vendin e punës gjatë periudhës së zgjedhjeve, por sipas zgjedhjes suaj mund të futni:

-Emri dhe mbiemri

- e-mail adresa

- adresa e vendbanimit

- nr.tel

- Të dhëna të tjera personale që vendosni të futni në formën e kontaktit

Si: Kur plotësoni formularin e kontaktit për raportimin e presioneve, të cilat në periudha të caktuara mund të jenë në dispozicion në mioa.gov.mk.

Nëse vendosni të na jepni të dhënat e juaja  personale, ne do ti përpunojmë ata për të vepruar sipas kërkesës tuaj. Aktivitetet e përpunimit të të dhënave personale që mblidhen duke plotësuar formularin e kontaktit të disponueshëm në Ueb faqen të MSHIA , kryhen nga punonjësit e  caktuar për kryerjen e aktiviteteve në fjalë.

Me kë i ndajmë këto të dhënapersonale: Ne nuk i ndajmë të dhënat personale me askënd.

 

3. Personat të cilët parashtrojnë pyetje, vërejtje dhe propozime pranë MSHIA-së nëpërmjet formës së kontaktit të mioa.gov.mk

Kategoritë e të dhënave personale: Në kuadratin e caktuar të formës së kontaktit, detyrimisht duhet të shkruani emrin dhe mbiemrin tuaj, e-mailin, numrin e telefonit, titullin e porosisë dhe përmbajtjen e porosisë. Mund të sigurojmë dhe të dhëna të tjera personale, të cilat nuk janë të domosdoshme, ndërsa ju me vetëdëshirë do t’i lini në porosinë.

Si: Gjatë plotësimit të formës së kontaktit për vendosjen e pyetjeve ose adresimit të vërejtjeve dhe propozimeve për çështjet në kompetencë të Ministrisë.

Pse: Procesimi i të dhënave tuaja është i domosdoshëm me qëllim që t’ju përgjigjemi kërkesave, vërejtjeve dhe propozimeve tuaja. Aktivitetet e procesimit të të dhënave, të cilat sigurohen nëpërmjet plotësimit të formës së kontaktit të disponueshme në web-faqen e ministrisë së MSHIA-së, kryhen nga të punësuarit përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve të lëndëve.

Me kë i ndajmë këto të dhëna personale: MSHIA-ја nuk i ndan këto të dhëna personale me askënd.

 

Transferimi i të dhënave personale

MSHIA nuk transferon të dhënapersonale te palët e treta ose vendet e treta përveç në rastin e:

Kërkesa në gjykatë , polici,organeve mbikëqyrëse ose organeve tjera për të kryer kompetencat e tyre dhe atëvetëm nëse ekziston një bazë ligjore për atë.

 

Koha e ruajtjes së të dhënave të mbledhura

Të dhënat që mbledhim ruhen në përputhje me ligjin dhe periudhën e kërkuar për të arritur qëllimin e përpunimit

 

Siguria e informacionit

  1.  

Nëse, përkundër përpjekjeve të bëra nga MSHIA për sigurimin e të dhënave, një person i paautorizuar hyn në të dhënat personale të përdoruesve, MSHIA do të informojë subjektin e të dhënave personale dhe do të marrë të gjitha masat në përputhje me ligjin.

Në rast të shkeljes së sigurisë së të dhënave personale, MSHIA menjëherë dhe jo më vonë se 72 orë pas zbulimit do të informojë Agjencinë për shkeljen e sigurisë së të dhënave personale, si dhe subjektin e të dhënave personale kur plotësohen kushtet e parashikuara me ligj.

 

Cilat janë të drejtat dhe detyrimet tuaja si subjekt i të dhënave personale?

Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ju jep të drejta të caktuara si subjekt i të drejtave tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale. Këto të drejta dhe detyrime të MSHIA-së si kontrollues i të dhënave personale janë:

 

E drejta e qasjes në të dhënat tuaja personale. Pas paraqitjes së kësaj kërkese, MSHIA  do t'ju dorëzoj informacione nëse përpunohen të dhënat personale, kategoritë e të dhënave personale që përpunohen, qëllimet e përpunimit dhe baza ligjore, përdoruesit ose kategoritë e përdoruesve (nëse ka), transferimin e të dhënave personale në vendet e treta (nëse transferohen), periudha e ruajtjes dhe të drejtat tuaja si subjekt i të dhënave personale.

 

E drejta për korrigjimin e të dhënave personale. MSHIA do të korrigjojë të dhënat tuaja të pasakta në përputhje me kërkesën tuaj

 

E drejta për të fshirë të dhënat personale. MSHIA do të fshijë të dhënat personale për të cilat do të kërkoni fshirjen.

 

E drejta për të kufizuar përpunimin e të dhënave personale. MSHIA do të kufizojë përpunimin e të dhënave tuaja personale në përputhje me kërkesën tuaj.

 

E drejta për transferimin e të dhënave personale. MSHIA do t'ju japë të dhënat tuaja personale në një mënyrë që t'i transferoni ato në një kontrollues tjetër të të dhënave personale

 

E drejta për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave personale. MSHIA do të veprojë sipas ankesës kundër përpunimit të të dhënave tuaja personale në lidhje me një situatë specifike

Për realizimin etë drejtave tuaja, si dhe informacione të tjera në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale, mund të kontaktoni zyrtarët tanë të mbrojtjes së të dhënave personale:

 

 

Elena Mihajloska

elena.mihajloska@mioa.gov.mk

02 / 3200-927

 

Katerina D. Trajkovska

katerina.trajkovska@mioa.gov.mk,

02 / 3200-927

 

E drejta për të paraqitur një kërkesë në Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Nëse konsideroni se mënyra në të cilën MSHIA përpunon të dhënat tuaja personale shkel dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ju mund të paraqisni një kërkesë në Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale si një organ mbikëqyrës, në përputhje me nenin 97 të Ligjit për Mbrojtjen e të dhënave personale

 

Ndryshimi i politikës së privatësisë

Politika e privatësisë do të ndryshohet rregullisht në përputhje me ndryshimet dhe aktivitetet tona.

 

Për herë të fundit e azhurnuarnë 29 Mars të vitit 2021