3-та Седница на Советот

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов
1 Нацрт - Записник од втората седница на Советот за координација и следење на процесот на ОВП 9.06.2020
2 Нацрт - Записник од третата седница на Советот за координација и следење на процесот на ОВП 20.07.2020
3

 Предлог- Постапка за спроведување на консултации со засегнати страни за креирање на нови приоритети и заложби во рамки на процесот „Отворено владино партнерство” со  временска рамка

     3.1 Временска рамка за подготовка на НАП

     3.2 Обрасци за пополнување-дел од постапка за ко-креирање -РГ

4

Предлог- Јавен повик за пријавување на учество во процесот на ко-креирање на Акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023 година со Пријава

5

Предлог-Насоки за спроведување на прашалник за оценка на имплементацијата на мерките од Националниот акциски план за Отворено владино партнерство и потребата од нивно вклучување во новиот акциски план

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони