Совет за ПОВ

 

Советот за  координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023  е советодавно тело за Партнерство за отворена власт на Република Северна Македонија, за координација и следење на развојот и спроведувањето на акциските планови, со клучна советодавна и одлучувачка улога во сите фази на процесот на Партнерство за отворена власт, низ циклусот на планирање, во развојот на акциските планови и во спроведувањето, следењето и известувањето за акциските планови.

Советот за Партнерството за отворена власт е составен од 16  члена со еднаков број членови од институциите и од граѓанското општество.

 

                   

Советот има за цел:

  • да се поттикне транспарентноста и отвореноста на работата на органите на државна управа, како и други институции на државната власт
  • да се поттикне учеството на граѓанското општество во спроведувањето и следењето на иницијативата Партнерството за отворена власт во Република Северна Македонија;
  • да се обезбеди меѓусекторска соработка и да се воспостават јасни, структурирани и трајни механизми за постојан дијалог меѓу властите и граѓанското општество;
  • да се зголеми учеството на граѓанското општество во процесите на Партнерството за отворена власт и во подготовката на акциските планови за Партнерството за отворена власт и за поддршка, поттикнување и следење на спроведувањето на тековниот акциски план.

Советот го следи спроведувањето на тековниот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт, разгледува и предлага извештаи за спроведување на АП, согласно роковите утврдени од Владата на Република Северна Македонија и меѓународната иницијатива, разгледува и предлага насоки за унапредување на процесот согласно насоките кои произлегуваат од меѓународната иницијатива, ја утврдува временската рамка и начинот на спроведување на процесот на ко-креирање на АП, спроведува постапка на консултации за нацрт-АП и го предлага АП за ПОВ до Владата на Република Северна Македонија на усвојување и обезбедува континуиран дијалог на органите на државната управа, како и други институции на државната власт, граѓанските организации, бизнис секторот, академската заедница, медиумите и други претставници од засегнатата јавност за унапредување на стандардите за отвореност и транспарентност на властите.

 

 

ДАТУМ БРОЈ НА СЕДНИЦА ЗАПИСНИК ИЗВЕШТАЈ ОД ГЛАСАЊЕ
02.11.2020 6-та Седница на Советот    
21.09.2020 5-та Седница на Советот Записник  
29.07.2020 4-та Седница на Советот Записник Извештај
20.07.2020 3-та Седница на Советот Записник  
09.06.2020 2-ра Седница на Советот Записник  
06.05.2020 Конститутивна седница на Советот Записник  

 

Р.бр

Име и презиме

Институција

Е-маил

1.       

Маја Петковска Лесес

Кабинет на министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност

maja.petkovska@gs.gov.mk

2.       

Герман Филков

Центар за граѓански комуникации

gfilkov@ccc.org.mk

3.       

Маја Коневска

Државна комисија за спречување на корупцијата

mkonevska@dksk.org.mk

4.       

Миша Поповиќ

Институт за демократија „Социетас Цивилис“

misha@idscs.org.mk

5.       

Горан Мојаноски

Министерство за финансии

goran.mojanoski@finance.gov.mk

6.       

Дарко Антиќ

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените

dantik@esem.org.mk

7.       

Надица Јосифовски

Министерство за информатичко општество и администрација

nadica.josifovski@mioa.gov.mk

8.       

Мартин Тодевски

Центар за управување со промени

martin.todevski@cup.org.mk

9.       

Ели Чакар

Министерство за локална самоуправа

elicakar@gmail.com

10.   

Благица Димитровска

Здружение за промоција и развој на инклузивно општество ,,Инклузива“

inkluziva@gmail.com

11.   

Душан Томшиќ

Министерство за труд и социјална политика

dtomsic@mtsp.gov.mk

12.   

Ивона Сталевска

Фондација Отворено општество – Македонија

ivona.stalevska@fosm.mk

13.   

Теодора Обрадовиќ Грнчаровска

Министерство за животна средина и просторно планирање

t.grncarovska@moepp.gov.mk

14.   

Наташа Марковска

Академија на науките и уметностите на Република Северна Македонија-МАНУ

natasa@manu.edu.mk